گروه بازرگانی پارس خاورمیانه

فروش نصب و راه اندازی

تجهیزات رادیویی

BAOFENG BF888
باوفنگ ۸۸۸