گروه بازرگانی پارس خاورمیانه

فروش نصب و راه اندازی

تجهیزات رادیویی

BAOFENG BF666
باوفنگ ۶۶۶