گروه بازرگانی پارس خاورمیانه

فروش نصب و راه اندازی

تجهیزات رادیویی

کارت حمل بیسیم
کارت حمل بیسیم به جهت ثبت در سیستم و هر گونه سو استفاده از این کارت و بیسیم غیر قانونی و جرم میباشد 
و صرفا برای ایستفاده کارگاهی و گردشگری میباشد